Potifar

Potifar, velitel tělesné stráže faraóna Potifar byl dvorní úředník a velitel tělesné stráže. Byl to velmi bohatý člověk a byl na čas pánem Josefa. Josefa Potifar koupil od midianských obchodníků. Jehova byl s Josefem a když Potifar viděl, jak je Josef dobrý, svěřil mu nakonec celý svůj dům a svá pole. Potifarova manželka nebyla tak […]

Prorokyně Chulda

Chulda Chulda byla prorokyně, která žila věrně Jehovovi v Jeruzalémě za Josijášovy vlády. Kněz Chilkijáš při uklizení a rekonstrukci chrámu našel Knihu Zákona. Úředník Šafan poté přečetl Josijášovi slova, která byla napsána v té Knize. Uvědomil si, že jeho otcové tento Zákon nedodržovali a proto má Jehova na ně velký vztek. Josijáš si roztrhl oděvy […]

Josijáš

Josijáš Josijáš byl judský král. Byl synem krále Amona. Měl nejméně 2 manželky. Bible říká, že měl s těmito manželkami 4 syny. Když byl Josijášův otec Amon zavražděn, stal se jako 8-letý chlapec králem. Když mu bylo 16 let, Josijáš začal hledat Jehovu. Ve 20-ti letech udělal jednu velice odvážnou věc. Začal dělat kampaň proti […]

Šulamitka a pastýř jsou vynikajícími příklady věrnosti

Šalomounova píseň 6 Zde Šulamitka říká o svém milém pastýřovi: ,,Můj milý sestoupil do své zahrady, k záhonu kořenných rostlin, aby pásl mezi zahradami a trhal lilie.” Poté o ní pastýř říká: ,,Jsi krásná, družko moje, jako Příjemné místo, půvabná jako Jeruzalém, vzbuzující posvátnou úctu jako družiny seskupené okolo korouhví.” Je vidět, že si pastýř […]

Chušai podporuje Davida

Chušai Když David utíkal před svým synem Absalomem toužící po vládě, setkal se na Olivové hoře s Chušaiem. Chušai byl Davidovi věrný. David ho tedy pověřil, aby šel k Absalomovi a předstíral mu věrnost. Měl pak zmařit Achitofelovu radu přichystat 12 000 mužů, aby zabili Davida. Chušai tedy šel k Absalomovi a předstíral věrnost Absalomovi. […]

Štěpán je navzdory náboženštím vůdcům věrný Jehovovi

Štěpán Jehova vždy Štěpána podporoval. Dělal pozoruhodné zázraky. Některým mužům se to ale nelíbilo. Proto ho falešně obvinili z hříchu. Když si soudce vyslechl náboženští vůdce, zeptal se Štěpána, jestli je to pravda. Štěpán pak pronesl nádherný proslov z Bible. Pak na závěr dodal: Vy jste stejní, jako byli oni. Vy jste usmrtili Božího služebníka […]

Job zůstává věrný navzdory těžkým zkouškám

Job Job byl věrný muž. Žil v zemi Uc, a kvůli tomu byl bohatý. Uctíval Jehovu. Jednoho dne řekl Satan Jehovovi: ,,Job tě uctívá, protože má všechny ty věci. Kdyby je ztratil, už by tě neuctíval.” Jehova mu tedy řekl: ,,Uvidíme tedy. Můžeš mu udělat všechno, co chceš. Nesmíš ho ale zabít. Poté uvidíme, jestli […]

Ezekjáš důvěřuje v Jehovu

2. Paralipomenon 32 Nyní asyrský král Senacherib přistoupil k tomu, aby šel dobýt celý Izrael. Když se Ezekjáš doslechl, že Senacherib se bude snažit dobýt Jeruzalém, ihned shromáždil lid a povzbuzoval je, aby stále uctívali Jehovu a důvěřovali mu, aby je pak Jehova za jejich věrnost mohl odměnit. Když byl Senacherib u Lakiše, poslal k […]