Izajáš prorokuje o pádu babylónského krále

Izajáš 14 Izajáš zde říká: ,,Jak skončil ten, který nutil druhé do práce! Jehova zlomil prut ničemů, zlých a krutých králů, toho, který zuřivě a drsně bil druhé a nutil je k práci! Celá země jásá, protože se konečně dočkala klidu a míru. Králova pýcha a drsnost šla s ním do hrobu. Ostatní se ho […]

Jehova říká Izajášovi proroctví

Izajáš 8Jehova přistoupil k tomu, aby řekl Izajášovi: ,,Vezmi si velkou tabulku a napiš na ni: Maher-šalal-chaš-baz. Vezmi si také 2 muže s sebou jako svědky toho, že jsi to napsal. A ti dva muži budou kněz Urijáš a Zecherjáš.” Po čase přišel Izajáš ke své manželce a ta otěhotněla. A když porodila syna, Izajáš […]

Vzkříšení

Vzkříšení je od řeckého slova a·naʹsta·sis, která doslova znamená ,,vzbuzení nebo vstání.” Když někdo v 1. století pochyboval o vzkříšení, Pavel jim dal příklad Ježíše Krista, o kterém je kázáno, že byl vzkřísen. Vznikají otázky: Kdy vznikla potřeba vzkříšení? Od té doby, kdy lidé začali umírat. Lidé na Zemi hodně trpí smrtí svých blízkých. Lidé […]

Enoch je výborný příklad víry

Enoch Enoch byl 7. muž v Adamově linii. Byl otcem Metuzaléma, který se dožil 969 let! Enoch je pro nás vynikající příklad víry. Enoch vždy chodil s pravým Bohem. Enoch byl také Jehovův prorok a prorokoval o budoucnosti, kde Jehova má rozlišit špatné a dobré lidi. Lidé ho kvůli tomu pronásledovali. Jehova pak zkrátil život […]

Asaf zpívá o zničení Jeruzaléma

Žalm 79, 80 Zde Asaf zpívá: ,,Bože, k tvému dědictví přišli okolní národy a poskvrnily tvůj svatý chrám. Obrátili v Jeruzalém trosky. Mrtvé tělo tvých sluhů dali jako pokrm ptákům. Stali jsme se pohanou pro naše sousedy. Jak dlouho ještě Jehovo budeš urážen. Na neurčitý čas? Pohltili totiž Jákoba. Pospěš si, a pomoz nám! Proč […]

David zpívá při úniku před svým synem Absalomem

Žalm 1, 2 V 1. kapitole v 1. verši se píše: ,,Štastný je muž, který nechodil podle rady ničemných a nestál na cestě hříšníků a neseděl na sedadle posměvačů.” Toto zpíval král David. Bylo to v době, kdy ho pronásledoval jeho vlastní syn Absalom toužící po vládě. Není divu, že tyto slova zapsal, protože hodně […]