Amacjáš, judský král

Amacjáš Amacjáš ve svých 25-ti letech začal vládnout. Vládl celkem 29 let. Jeho předchůdce, jeho otec Jehoaš byl zavražděn svými dvěma sluhy. Ihned jak měl Amacjáš pevně v rukách moc, popravil ty, kteří se podíleli na zavraždění jeho otce. Dodržoval ale Mojžíšův zákon, a tak jeho syny nezabil. Ze začátku své vlády Jehovovi naslouchal a […]

Jehova si váží podřízených lidí

Izajáš 10 V této kapitole Izajáš říká: ,,Běda těm, kdo stanoví škodlivé předpisy, a těm, kdo neustále píší a napsali naprosté těžkosti, aby odstrčili ponížené z právní pře a vyrvali právo od ztrápených z mého lidu, aby se vdovy staly jejich kořistí a aby vydrancovali i chlapce bez otce.” Mnoho nadřazených autorit zakazovalo pouhým lidem […]

Jotam, judský král

Jotam Jotam byl synem judského krále Uzzijáše. Jeho otec byl ten, který rozzuřil kněze, protože bez dovolení a bez práva obětoval kadidlo Jehovovi. Jehova ho v tu ránu postihl malomocenstvím, a po celou dobu, kdy měl Uzzijáš malomocenství, spravoval Jotam vládu místo něho. Bylo to ale na chvíli, není známo, že by začal od té […]

Recin

Recin Recin byl syrský král v letech, kdy vládl Jotam, až k Achazově vládě. Ke konci Jotamovy vlády se Recin spojil s izraelským králem Pekachem, aby zaútočili na Achaza. Syřané během války zajali mnoho Judejců a odvedli je všechny do Damašku. Syrsko-izraelská vojska oblehli Jeruzalém a snažili se dosadit na trůn ,syna Tabeelova’ nebyli však […]

Jeroboam

Jeroboam Jeroboam byl 1. král izraelského království. Byl to syn Nebata, jeden z Šalomounových rádců. Jeroboam byl z kmene Efrajim. Šalomoun si jednou všiml, jak je Jeroboam statečný, odvážný a silný muž. Proto ho nakonec pověřil dohledem nad nucenými pracemi Josefova domu. Jednou Jeroboama hrozně překvapilo, když k němu přišel prorok Achijáš. Achijáš si sundal […]

Rechoboam

Rechoboam Rechoboam byl synem Šalomouna a jeho ammonitské manželky Naamy. Když mu bylo 41 let, začal vládnout. Vládl 17 let. Chvíli byl králem celého Izraele, a pak se stal prvním králem jižního dvoukmenného království – Judy a Benjamína. Když lidé chtěli, aby jim Rechoboam slíbil pokoj a mír, nejdříve si promluvil se staršími muži, kteří […]

Jehova kárá a vydává trest Jeruzalému a Judovi

Izajáš 3 Zde Izajáš píše: ,,Pohleď, pravý Pán, Jehova vojsk, odnímá Jeruzalému a Judovi podporu a oporu, celou podporu chleba a celou podporu vody. Vždyť Jeruzalém klopýtl, a Juda padl, protože jejich jazyk a jejich jednání jsou proti Jehovovi, v tom, že se chovají vzpurně v jeho očích slávy. Můj lide, ti, kdo tě vedou, […]

Jehova dokáže, že je mocný a dá to najevo všem lidem

Izajáš 2 V této kapitole se Izajášovi zdálo o Judě a Jeruzalému. Píše: ,,A v konečné části dnů se stane, že hora Jehovova domu bude pevně založena nad vrcholkem hor a jistě bude pozvednuta nad pahorky, a budou k ní proudit všechny národy. A mnoho lidí jistě půjde a řekne: ,Pojďte a vystupte na Jehovovu […]