Marta

Marta Marta byla Židovka, která byla sestrou Lazara a Marie z Betanie. Ježíš byl jejich rodinný přítel, protože je často navštěvoval. V Bibli je napsáno, že měli pouto náklonnosti, protože v Janu 11:5 je napsáno: ,,Ježíš miloval Martu a její sestru a Lazara.” Jednou k nim přišel Ježíš na návštěvu. Marie Ježíše poslouchala, zatímco Marta připravovala těžce […]

Jehova nám říká prostřednictvím Izajáše důležitá proroctví

Izajáš 11 Zde Izajáš píše: ,,A vyjde proutek z pařezu Jišaie, a výhonek z jeho kořenů bude plodný. A usadí se na něm Jehovův duch, duch moudrosti a porozumění, duch rady a moci, duch poznání a bázně před Jehovou a bude mít v ní potěšení.” Tímto proutkem měl být Ježíš Kristus, který tyto proroctví s […]

Izajáš předpovídá proroctví o Mesiášovi

Izajáš 9 Izajáš zde píše: ,,Přítmí však nebude, jako když byla země pod tlakem, jako v dřívějším čase, kdy se zacházelo s opovržením se zemí Zebulona a Naftaliho a kdy se v pozdějším čase prokázala pocta – cestě u moře, v jordánském kraji, Galileji národů.” V těchto oblastech se po čase splnilo toto proroctví, když […]

Nikodém

Nikodém Nikodém byl farizeus a učitel Izraele, byl to také člen Sanhedrinu. O Nikodémovi je zmínka pouze v Janově evangeliu. Na Nikodéma zapůsobila znamení, které Ježíš dělal během Pasachu roku 30 n. l. Proto jednou v noci přišel za Ježíšem a uznal, že Ježíš určitě přišel od Boha a že je to Boží Syn. PS: […]

Vytrvalost

Vytrvalost Vytrvalost je v řečtině slovem hy·po·meʹno. Doslova toto jméno znamená ,,zůstávat nebo setrvávat”. Má ale také význam ,,být pevný”. Křesťané potřebují vytrvalost když např. se jim někdo posmívá nebo je někdo nenávidí. V těchto situacích je potřeba zachovat vytrvalost. Apoštol Petr – když Petr a ostatní apoštolové byli v člunu při velké bouři, a […]

Kaifáš

Kaifáš Kaifíš byl veleknězem v letech 18 – 36 n. l., tedy během Ježíšovy pozemské služby. Do této služby ho dal Valerius Gratus, předchůdce Pontského Piláta. Kaifáš byl saduceus. Kaifáš byl vůdcem spiknutí proti Ježíšovi a prorokoval, že brzo zemře. tomuto cíli se také nejvíce poté věnoval. Když byl Ježíš před Sanhedrinem, Kaifáš roztrhl své […]

Jakub

Jakub Jakub byl Janův bratr. Byl jeden z 12-ti apoštolů Ježíše Krista. Je velmi pravděpodobné, že to byl syn Salome, která byla tělesnou sestrou Ježíšovy matky Marie. Jestli to tak bylo, Jakub a jeho bratr Jan byli bratranci Ježíše.  Jakub a Jan pracovali v otcovské živnosti. Ježíš povolal jeho a ostatní, aby se stali jeho […]

Natanael

Natanael Toto je jméno Bartoloměje. Apoštol Jan ve svém evangeliu označuje Bartoloměje jako Natanael, kdežto v ostatních evangeliích označují Bartoloměje jménem Bartoloměj. Nebylo to neobvyklé, protože i např. Apoštol Petr měl jména ,,Šimon a Kéfas”. Natanael byl z galilejské Kány. Natanael se stal Ježíšovým apoštolem na začátku Ježíšova kázání. Filip dostal nabídku od Ježíše, jestli […]