Marta

Marta Marta byla Židovka, která byla sestrou Lazara a Marie z Betanie. Ježíš byl jejich rodinný přítel, protože je často navštěvoval. V Bibli je napsáno, že měli pouto náklonnosti, protože v Janu 11:5 je napsáno: ,,Ježíš miloval Martu a její sestru a Lazara.” Jednou k nim přišel Ježíš na návštěvu. Marie Ježíše poslouchala, zatímco Marta připravovala těžce […]

Izajáš prorokuje zničení Jeruzaléma Babyloňany

Izajáš 13 V této kapitole Izajáš předpovídá útok Babyloňanů na Izrael v roce 607 př. n. l. Říká: ,, Pohleď, přichází Jehovův den, krutý rozlícením i hořícím hněvem, aby učinil z té země předmět úžasu a aby z ní vyhladil její hříšníky.” Jehova varoval svůj lid skrze své proroky celý Izrael, pokud nebudou Jehovu uctívat a budou nadále dělat špatné […]

Prorokyně Chulda

Chulda Chulda byla prorokyně, která žila věrně Jehovovi v Jeruzalémě za Josijášovy vlády. Kněz Chilkijáš při uklizení a rekonstrukci chrámu našel Knihu Zákona. Úředník Šafan poté přečetl Josijášovi slova, která byla napsána v té Knize. Uvědomil si, že jeho otcové tento Zákon nedodržovali a proto má Jehova na ně velký vztek. Josijáš si roztrhl oděvy […]

Jehova kárá a vydává trest Jeruzalému a Judovi

Izajáš 3 Zde Izajáš píše: ,,Pohleď, pravý Pán, Jehova vojsk, odnímá Jeruzalému a Judovi podporu a oporu, celou podporu chleba a celou podporu vody. Vždyť Jeruzalém klopýtl, a Juda padl, protože jejich jazyk a jejich jednání jsou proti Jehovovi, v tom, že se chovají vzpurně v jeho očích slávy. Můj lide, ti, kdo tě vedou, […]

Ezekjáš

Ezekjáš Ezekjáš se narodil Achazovi. Achaz byl judský král. Vládl velice špatně a hrozně. Obyvatelé velice trpěli. Achaz uctíval mnoho falešných bohů. Dokonce obětoval Ezekjášovy sourozence do ohně, aby je obětoval Bohům. Když Achaz zemřel, Ezekjáš nastoupil na trůn po něm. Ezekjáš byl jiný než byl jeho otec. Uctíval Jehovu a vyklidil všechno špatné, co […]

Křížové výpravy, proč byly vyhlášeny?

Křížové výpravy Ve Francii toho lidé už měli dost. Válčili spolu. Proč? Protože už nebyl dostatek půdy pro lidi. Ti, kteří měli získat půdu za služby králi, už neměli místo, protože jiní už zabrali celé území. Urban II., papež zvolen na konci 11. století, promluvil k celému lidu. Říkal jim, že už sami vidí, jak […]

Šimei

Šimei Šimei byl Benjamínovec. Šimeie stále trápila zloba proti Davidovi. Když se doslechl, že David utíká ze svými muži od Jeruzaléma kvůli Absalomově vzpouře, využil toho a šel podél jejich cesty a házel na Davida a jeho vojáky kamení a prach a proklínal je. Abišai toho měl dost a zeptal se Davida, jestli by mohl […]

Izraelité z Babylóna truchlí nad Jeruzalémem

Žalm 137, 138 Zde zpívají Izraelité, kteří byli odvedeni do Babylóna: ,,U babylónských řek, tam jsme seděli. Plakali jsme a vzpomínali jsme na Sion. Vždyť v Babylóně se nám posmívali a žádali nás, abychom jim zahráli sionské písně. Ať pamatuji na tebe Jeruzaléme. Vzpomeň si na nás Jehovo.” Zde bylo vidět, jak Izraelité v Babylóně […]