Izajáš prorokuje zničení Jeruzaléma Babyloňany

Izajáš 13 V této kapitole Izajáš předpovídá útok Babyloňanů na Izrael v roce 607 př. n. l. Říká: ,, Pohleď, přichází Jehovův den, krutý rozlícením i hořícím hněvem, aby učinil z té země předmět úžasu a aby z ní vyhladil její hříšníky.” Jehova varoval svůj lid skrze své proroky celý Izrael, pokud nebudou Jehovu uctívat a budou nadále dělat špatné […]

Amacjáš, judský král

Amacjáš Amacjáš ve svých 25-ti letech začal vládnout. Vládl celkem 29 let. Jeho předchůdce, jeho otec Jehoaš byl zavražděn svými dvěma sluhy. Ihned jak měl Amacjáš pevně v rukách moc, popravil ty, kteří se podíleli na zavraždění jeho otce. Dodržoval ale Mojžíšův zákon, a tak jeho syny nezabil. Ze začátku své vlády Jehovovi naslouchal a […]

Uzzijáš, judský král

Uzzijáš Uzzijáš byl judský král a vládl Judě 52 let. V Uzzijášově době byli proroci Izajáš, Ozeáš, Amos a Joel. Po smrti Uzzijšova otce Amacjáše se stal králem nad Judskem. Uzzijáš dělal to, ,,co bylo správné v Jehovových očích.” Jeho sluhové však stále uctívali výšiny. Uzzijáš uspěl s mnoha válečnými úspěchy s Jehovovu pomocí. Vítězil […]

Izajáš předpovídá proroctví o Mesiášovi

Izajáš 9 Izajáš zde píše: ,,Přítmí však nebude, jako když byla země pod tlakem, jako v dřívějším čase, kdy se zacházelo s opovržením se zemí Zebulona a Naftaliho a kdy se v pozdějším čase prokázala pocta – cestě u moře, v jordánském kraji, Galileji národů.” V těchto oblastech se po čase splnilo toto proroctví, když […]

Jehova říká Izajášovi proroctví

Izajáš 8Jehova přistoupil k tomu, aby řekl Izajášovi: ,,Vezmi si velkou tabulku a napiš na ni: Maher-šalal-chaš-baz. Vezmi si také 2 muže s sebou jako svědky toho, že jsi to napsal. A ti dva muži budou kněz Urijáš a Zecherjáš.” Po čase přišel Izajáš ke své manželce a ta otěhotněla. A když porodila syna, Izajáš […]

Recin

Recin Recin byl syrský král v letech, kdy vládl Jotam, až k Achazově vládě. Ke konci Jotamovy vlády se Recin spojil s izraelským králem Pekachem, aby zaútočili na Achaza. Syřané během války zajali mnoho Judejců a odvedli je všechny do Damašku. Syrsko-izraelská vojska oblehli Jeruzalém a snažili se dosadit na trůn ,syna Tabeelova’ nebyli však […]

Jehova varuje Achaza a lid

Izajáš 7 Zde Izajáš píše: ,,A za vlády Achaza proti němu válčili syrský král Recin a izraelský král Pekach a on nebyl schopný proti nim bojovat. A jeho srdce a srdce lidu se začalo třást a bát se. A Jehova přistoupil k tomu, aby nařídil svému sluhovi Izajášovi, aby vyšel k Achazovi a řekl mu: […]

Rechoboam

Rechoboam Rechoboam byl synem Šalomouna a jeho ammonitské manželky Naamy. Když mu bylo 41 let, začal vládnout. Vládl 17 let. Chvíli byl králem celého Izraele, a pak se stal prvním králem jižního dvoukmenného království – Judy a Benjamína. Když lidé chtěli, aby jim Rechoboam slíbil pokoj a mír, nejdříve si promluvil se staršími muži, kteří […]