Izajáš prorokuje o pádu babylónského krále

Izajáš 14 Izajáš zde říká: ,,Jak skončil ten, který nutil druhé do práce! Jehova zlomil prut ničemů, zlých a krutých králů, toho, který zuřivě a drsně bil druhé a nutil je k práci! Celá země jásá, protože se konečně dočkala klidu a míru. Králova pýcha a drsnost šla s ním do hrobu. Ostatní se ho […]

Izajáš chválí Jehovu melodiemi

Izajáš 12 Zde Izajáš říká: ,,Pohleď, Bůh je má záchrana. Budu důvěřovat a nebudu se děsit; vždyť Jah Jehova je má síla a má moc a stal se mi záchranou.” Z těchto slov je vidět, že se Izajáš nebál ničeho, protože měl u sebe Jehovu, a ten ho ochraňoval ve všem. Věděl, že Jehova je […]

Jehova nám říká prostřednictvím Izajáše důležitá proroctví

Izajáš 11 Zde Izajáš píše: ,,A vyjde proutek z pařezu Jišaie, a výhonek z jeho kořenů bude plodný. A usadí se na něm Jehovův duch, duch moudrosti a porozumění, duch rady a moci, duch poznání a bázně před Jehovou a bude mít v ní potěšení.” Tímto proutkem měl být Ježíš Kristus, který tyto proroctví s […]

Uzzijáš, judský král

Uzzijáš Uzzijáš byl judský král a vládl Judě 52 let. V Uzzijášově době byli proroci Izajáš, Ozeáš, Amos a Joel. Po smrti Uzzijšova otce Amacjáše se stal králem nad Judskem. Uzzijáš dělal to, ,,co bylo správné v Jehovových očích.” Jeho sluhové však stále uctívali výšiny. Uzzijáš uspěl s mnoha válečnými úspěchy s Jehovovu pomocí. Vítězil […]

Jehova si váží podřízených lidí

Izajáš 10 V této kapitole Izajáš říká: ,,Běda těm, kdo stanoví škodlivé předpisy, a těm, kdo neustále píší a napsali naprosté těžkosti, aby odstrčili ponížené z právní pře a vyrvali právo od ztrápených z mého lidu, aby se vdovy staly jejich kořistí a aby vydrancovali i chlapce bez otce.” Mnoho nadřazených autorit zakazovalo pouhým lidem […]

Jotam, judský král

Jotam Jotam byl synem judského krále Uzzijáše. Jeho otec byl ten, který rozzuřil kněze, protože bez dovolení a bez práva obětoval kadidlo Jehovovi. Jehova ho v tu ránu postihl malomocenstvím, a po celou dobu, kdy měl Uzzijáš malomocenství, spravoval Jotam vládu místo něho. Bylo to ale na chvíli, není známo, že by začal od té […]

Izajáš předpovídá proroctví o Mesiášovi

Izajáš 9 Izajáš zde píše: ,,Přítmí však nebude, jako když byla země pod tlakem, jako v dřívějším čase, kdy se zacházelo s opovržením se zemí Zebulona a Naftaliho a kdy se v pozdějším čase prokázala pocta – cestě u moře, v jordánském kraji, Galileji národů.” V těchto oblastech se po čase splnilo toto proroctví, když […]

Pekach

Pekach Pekach byl izraelský král, vládl 20 let v 8. století př. n. l., byl současník judských králů Uzzijáše, Jotama a Achaza. Když začal Jotamův syn Achaz kralovat nad Judou, vpadli Pekach a Recin společně na Judu. Chtěli svrhnout Achaza z trůnu a dát tam někoho jiného, ale nepodařilo se jim to. 100 000 Judských […]