Izajáš prorokuje zničení Jeruzaléma Babyloňany

Izajáš 13 V této kapitole Izajáš předpovídá útok Babyloňanů na Izrael v roce 607 př. n. l. Říká: ,, Pohleď, přichází Jehovův den, krutý rozlícením i hořícím hněvem, aby učinil z té země předmět úžasu a aby z ní vyhladil její hříšníky.” Jehova varoval svůj lid skrze své proroky celý Izrael, pokud nebudou Jehovu uctívat a budou nadále dělat špatné […]

Šadrak

Šadrak Šadrak se narodil v Izraeli. Stal se ale ve svém mladém věku židovským vyhnancem v Babylóně. Šadrak, Mešak a Abednego byli Danielovi společníci. Dříve se jmenovali Chananjáš, Mišael a Azarjáš, ale v Babylóně dostali nová jména. V Babylóně byli všichni tito mladí muži vyučeni babylónské kultuře. Když se dostali do vlády, ukázalo se, že byli […]

Ašpenaz

Ašpenaz Ašpenaz byl Nebukadnecarem pověřen, aby vyškolil mladé izraelské muže, aby se poté mohli stát sluhy Nebukadnecara. Mezi těmi izraelskými mladými muži byli Daniel, Chananjáš, Mišael a Azarjáš.  Ašpenaz jim jako první dal jména a tak Danielovi dal jméno Beltšacar, Chananjášovi Šadrak, Mišaelovi Mešak a Azarjášovi Abednego.  Poté jim Ašpenaz nařídil, aby jedli co nejvíce, aby […]

Izraelité z Babylóna truchlí nad Jeruzalémem

Žalm 137, 138 Zde zpívají Izraelité, kteří byli odvedeni do Babylóna: ,,U babylónských řek, tam jsme seděli. Plakali jsme a vzpomínali jsme na Sion. Vždyť v Babylóně se nám posmívali a žádali nás, abychom jim zahráli sionské písně. Ať pamatuji na tebe Jeruzaléme. Vzpomeň si na nás Jehovo.” Zde bylo vidět, jak Izraelité v Babylóně […]

Kýros dobývá Babylón

Kýros Kýros se narodil v oblasti persku. Vlastně později založil perskou říši.  Ještě předtím, než přišel na svět, prorok Izajáš, který žil 200 let předtím, napsal o Kýrosovi. Měl dobýt velkou říši. A to se opravdu stalo. Když Kýros přišel na trůn, začalo se mu říkat Kýros Veliký. Po čase se střetl s Babylónem. Babylón […]

Šadrak

Šadrak Jeruzalém byl v roce 607 př. n. l. zničen. Ještě předtím byli ale do Babylóna někteří Izraelité posláni. Patřil mezi ně i Šadrak. Šadrak byl vždycky v Babylóně s Danielem, Mešakem a Abednegem. Když se dostali do Babylóna, Babylóňané se snažili, aby byli mladí Izraelité stejní jako oni. Proto jim dali nečistá zvířata, aby […]

Artaxerxes(perský král) dává Ezrovi úkol

Ezra 7 A kněz Ezra byl zručný opisovač Mojžíšského zákona. Vždy když něco dělal, dělal to na základě z Bible. Po čase mu Artaxerxes napsal: ,,Bylo mi řečeno, že bys měl jít do Babylóna, aby jsi pak doprovodil zbytek Izraelitů do Jeruzaléma. Dáme vám azlato a stříbro, abyste za to koupili zvířata na oběť pro […]

Judští panovníci jsou tvrdošíjní

2. Paralipomenon 36 Když lidé udělali Jehoachaza králem, egyptský král ho pak vzal a udělal místo něho králem jeho bratra Eljakima. A poté mu přeměnil jméno z Eljakima na Jehojakim. Jehojakimovi bylo 25 let, když se stal králem. A dělal špatné věci. Po čase na něj vytáhl babylónský král Nebukadnecar a zajal ho. Poté se […]