Izajáš prorokuje o pádu babylónského krále

Izajáš 14

Izajáš zde říká: ,,Jak skončil ten, který nutil druhé do práce! Jehova zlomil prut ničemů, zlých a krutých králů, toho, který zuřivě a drsně bil druhé a nutil je k práci! Celá země jásá, protože se konečně dočkala klidu a míru. Králova pýcha a drsnost šla s ním do hrobu. Ostatní se ho ptají: ,I ty jsi zeslábl jako my? I ty jsi dopadl jako my?’ Ó, jak jsi byl zářící, synu úsvitu! Jak jsi byl sražen k zemi, ty, který vyhrával nad národy! Budeš uvržen do hrobu. Všichni okolo si tě prohlédnou a zvolají: ,Není to ten, který třásl zemí? Není to ten, před kterým se všechny národy chvěly?”

Jehova nechal Izajáše inspirovat těmito slovy. V té době pád a smrt babylonského krále byl pro ostatní okolní národy velký šok. Jehova nechal inspirovat Izajáše, aby tyto slova napsal. O 300 let později v roce 539 př. n. l. se opravdu tato slova splnila, kdy Kýros Veliký, velící armádě Peršanů a Médů, zaútočil na Babylón a dobyl ho. Také zabil tehdejšího babylónského krále Belšacara a tím se splňují slova z této kapitoly. Toto nečekané dobytí šokovalo okolní národy Babylóna.

Autor příspěvku: Tomáš

Napsat komentář