Izajáš prorokuje o pádu babylónského krále

Izajáš 14 Izajáš zde říká: ,,Jak skončil ten, který nutil druhé do práce! Jehova zlomil prut ničemů, zlých a krutých králů, toho, který zuřivě a drsně bil druhé a nutil je k práci! Celá země jásá, protože se konečně dočkala klidu a míru. Králova pýcha a drsnost šla s ním do hrobu. Ostatní se ho […]

Izajáš prorokuje zničení Jeruzaléma Babyloňany

Izajáš 13 V této kapitole Izajáš předpovídá útok Babyloňanů na Izrael v roce 607 př. n. l. Říká: ,, Pohleď, přichází Jehovův den, krutý rozlícením i hořícím hněvem, aby učinil z té země předmět úžasu a aby z ní vyhladil její hříšníky.” Jehova varoval svůj lid skrze své proroky celý Izrael, pokud nebudou Jehovu uctívat a budou nadále dělat špatné […]

Izajáš chválí Jehovu melodiemi

Izajáš 12 Zde Izajáš říká: ,,Pohleď, Bůh je má záchrana. Budu důvěřovat a nebudu se děsit; vždyť Jah Jehova je má síla a má moc a stal se mi záchranou.” Z těchto slov je vidět, že se Izajáš nebál ničeho, protože měl u sebe Jehovu, a ten ho ochraňoval ve všem. Věděl, že Jehova je […]

Jehova nám říká prostřednictvím Izajáše důležitá proroctví

Izajáš 11 Zde Izajáš píše: ,,A vyjde proutek z pařezu Jišaie, a výhonek z jeho kořenů bude plodný. A usadí se na něm Jehovův duch, duch moudrosti a porozumění, duch rady a moci, duch poznání a bázně před Jehovou a bude mít v ní potěšení.” Tímto proutkem měl být Ježíš Kristus, který tyto proroctví s […]

Jehova si váží podřízených lidí

Izajáš 10 V této kapitole Izajáš říká: ,,Běda těm, kdo stanoví škodlivé předpisy, a těm, kdo neustále píší a napsali naprosté těžkosti, aby odstrčili ponížené z právní pře a vyrvali právo od ztrápených z mého lidu, aby se vdovy staly jejich kořistí a aby vydrancovali i chlapce bez otce.” Mnoho nadřazených autorit zakazovalo pouhým lidem […]

Izajáš předpovídá proroctví o Mesiášovi

Izajáš 9 Izajáš zde píše: ,,Přítmí však nebude, jako když byla země pod tlakem, jako v dřívějším čase, kdy se zacházelo s opovržením se zemí Zebulona a Naftaliho a kdy se v pozdějším čase prokázala pocta – cestě u moře, v jordánském kraji, Galileji národů.” V těchto oblastech se po čase splnilo toto proroctví, když […]

Jehova říká Izajášovi proroctví

Izajáš 8Jehova přistoupil k tomu, aby řekl Izajášovi: ,,Vezmi si velkou tabulku a napiš na ni: Maher-šalal-chaš-baz. Vezmi si také 2 muže s sebou jako svědky toho, že jsi to napsal. A ti dva muži budou kněz Urijáš a Zecherjáš.” Po čase přišel Izajáš ke své manželce a ta otěhotněla. A když porodila syna, Izajáš […]

Jehova varuje Achaza a lid

Izajáš 7 Zde Izajáš píše: ,,A za vlády Achaza proti němu válčili syrský král Recin a izraelský král Pekach a on nebyl schopný proti nim bojovat. A jeho srdce a srdce lidu se začalo třást a bát se. A Jehova přistoupil k tomu, aby nařídil svému sluhovi Izajášovi, aby vyšel k Achazovi a řekl mu: […]