Potifar

Potifar, velitel tělesné stráže faraóna Potifar byl dvorní úředník a velitel tělesné stráže. Byl to velmi bohatý člověk a byl na čas pánem Josefa. Josefa Potifar koupil od midianských obchodníků. Jehova byl s Josefem a když Potifar viděl, jak je Josef dobrý, svěřil mu nakonec celý svůj dům a svá pole. Potifarova manželka nebyla tak […]

Marta

Marta Marta byla Židovka, která byla sestrou Lazara a Marie z Betanie. Ježíš byl jejich rodinný přítel, protože je často navštěvoval. V Bibli je napsáno, že měli pouto náklonnosti, protože v Janu 11:5 je napsáno: ,,Ježíš miloval Martu a její sestru a Lazara.” Jednou k nim přišel Ježíš na návštěvu. Marie Ježíše poslouchala, zatímco Marta připravovala těžce […]

Prorokyně Chulda

Chulda Chulda byla prorokyně, která žila věrně Jehovovi v Jeruzalémě za Josijášovy vlády. Kněz Chilkijáš při uklizení a rekonstrukci chrámu našel Knihu Zákona. Úředník Šafan poté přečetl Josijášovi slova, která byla napsána v té Knize. Uvědomil si, že jeho otcové tento Zákon nedodržovali a proto má Jehova na ně velký vztek. Josijáš si roztrhl oděvy […]

Amacjáš, judský král

Amacjáš Amacjáš ve svých 25-ti letech začal vládnout. Vládl celkem 29 let. Jeho předchůdce, jeho otec Jehoaš byl zavražděn svými dvěma sluhy. Ihned jak měl Amacjáš pevně v rukách moc, popravil ty, kteří se podíleli na zavraždění jeho otce. Dodržoval ale Mojžíšův zákon, a tak jeho syny nezabil. Ze začátku své vlády Jehovovi naslouchal a […]

Uzzijáš, judský král

Uzzijáš Uzzijáš byl judský král a vládl Judě 52 let. V Uzzijášově době byli proroci Izajáš, Ozeáš, Amos a Joel. Po smrti Uzzijšova otce Amacjáše se stal králem nad Judskem. Uzzijáš dělal to, ,,co bylo správné v Jehovových očích.” Jeho sluhové však stále uctívali výšiny. Uzzijáš uspěl s mnoha válečnými úspěchy s Jehovovu pomocí. Vítězil […]

Jotam, judský král

Jotam Jotam byl synem judského krále Uzzijáše. Jeho otec byl ten, který rozzuřil kněze, protože bez dovolení a bez práva obětoval kadidlo Jehovovi. Jehova ho v tu ránu postihl malomocenstvím, a po celou dobu, kdy měl Uzzijáš malomocenství, spravoval Jotam vládu místo něho. Bylo to ale na chvíli, není známo, že by začal od té […]

Pekach

Pekach Pekach byl izraelský král, vládl 20 let v 8. století př. n. l., byl současník judských králů Uzzijáše, Jotama a Achaza. Když začal Jotamův syn Achaz kralovat nad Judou, vpadli Pekach a Recin společně na Judu. Chtěli svrhnout Achaza z trůnu a dát tam někoho jiného, ale nepodařilo se jim to. 100 000 Judských […]

Recin

Recin Recin byl syrský král v letech, kdy vládl Jotam, až k Achazově vládě. Ke konci Jotamovy vlády se Recin spojil s izraelským králem Pekachem, aby zaútočili na Achaza. Syřané během války zajali mnoho Judejců a odvedli je všechny do Damašku. Syrsko-izraelská vojska oblehli Jeruzalém a snažili se dosadit na trůn ,syna Tabeelova’ nebyli však […]