Izajáš prorokuje zničení Jeruzaléma Babyloňany

Izajáš 13

V této kapitole Izajáš předpovídá útok Babyloňanů na Izrael v roce 607 př. n. l. Říká: ,, Pohleď, přichází Jehovův den, krutý rozlícením i hořícím hněvem, aby učinil z té země předmět úžasu a aby z ní vyhladil její hříšníky.” Jehova varoval svůj lid skrze své proroky celý Izrael, pokud nebudou Jehovu uctívat a budou nadále dělat špatné věci, Jehova je potrestá. Tohoto varování Izraelité nedbali. Proto se Jehova rozčílil a poslal na Izraelity Babyloňany, aby dobyli Jeruzalém. Zabili většinu obyvatel, zbývající šli do vyhnanství do Babylóna.

Dále o této záležitosti píše: ,,A jistě uvedu na úrodnou zemi její vlastní špatnost a na ničemné jejich vlastní provinění. A opravdu způsobím, že ustane pýcha opovážlivců, a domýšlivost tyranů snížím.” Jehova musel být velice rozčílený, protože na tak slabý národ poslal obrovské vojsko Babyloňanů.

Autor příspěvku: Tomáš

Napsat komentář